รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1


ม.1/2


ม.1/3


ม.1/4


ม.1/5


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.2/1


ม.2/ 2


ม.2/3


ม.2/4


ม.2/5


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ม.3/1


ม.3/2


ม.3/3


ม.3/4


ม.3/5


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1

ม.4/2


ม.4/3


ม.4/4


ม.4/5


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/1


ม.5/2


ม.5/3


ม.5/4


ม.5/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.6/1


ม.6/2


ม.6/3


ม.6/4


ม.6/5