อัตลักษณ์ของโรงเรียน


“นักเรียนมีจิตอาสา”


เอกลักษณ์ของโรงเรียน


“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม”