ประวัติการก่อตั้ง

          ในปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านตำบลโนนปอแดง ตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลโนนป่าซาง มีแนวคิดในการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน แต่ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับที่จัดตั้ง

          ในปี พ.ศ. 2521สภาตำบลท่าช้างคล้องได้มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพวยเด้ง ซึ่งเดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์ให้โรงเรียน ประมาณ 150 ไร่ และชาวบ้านช่วยกันบริจาคทรัพย์ แรงงานปรับสถานที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ขนาด 2 ห้องเรียน หลังจากนั้นสภาตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลโนนป่าซาง ได้ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลท่าช้างคล้อง

          ในปี  พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ทำการเปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2522 และในปีนี้ นายประสิทธิ์ พจนธารี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขอบริจาคที่ดินเพิ่ม รวมเนื้อที่ทั้งหมด 216  ไร่  40 ตารางวา 

  ปัจจุบันมี นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา