ผู้บริหาร

นายจักรพงศ์ แถลงกันฑ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอาคม ปานเหง้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เลือกทั้งหมดหัวข้อวันที่Shortcodeครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวนรีรัตน์ สารไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรเทิง บุญแจ้ง
ครูชำนาญการ
นายสุพิน พระสุนี
ครูชำนาญการ
นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นายอรรถพล วิรัตน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
ครู(พนักงานราชการ)
นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
ครู(พนักงานราชการ)
ว่าที่ร้อยตรีดนัย นวนสี
ครู(อัตราจ้าง)
นายวสวัต มีชิน
ครู(อัตราจ้าง)

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายอาทิตย์ ภูชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางนวมนตร์ ไชยสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
ครูชำนาญการ
นางสาวสุชาดา แสงตาปัน
ครูชำนาญการ
นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
ครู
นายภูวนาถ เสนานุช
ครู
นายพิทักษ์พงษ์ บัวเขียว
ครู
ว่าที่ร้อยตรี ภูวัฒน์ สมกำพี้
ครูผู้ช่วย

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายสิรณัฏฐ์ วงษ์เวียน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายสุธน สมัครวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอดุลย์ หมีกุละ
ครูชำนาญการ
นายศิริมงคล นวนมา
ครูชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เวียน
ครูชำนาญการ
นายธีระยุทธ มุงคุณ
ครู
นายเริงสันต์ ธรรมขันธ์
ครู
นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์บุญ
ครู
นางสาวพิมพิไล มูลติ๊ด
ครูผู้ช่วย

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายวิทยา ทุมจันดา
ครูชำนาญการ
นายดนัย รัตนะ
ครู
นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำ
ครูชำนาญการ
นางสาวรัชนี จุลวิถี
ครู
นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์
ครูผู้ช่วย
นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพสิกา พิมพ์ประชา
ครูผู้ช่วย
MissErna Viray
ENGLISH TEACHER
MissLi Yunjiao
CHAINESE TEACHER

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวศิราณี ปราบหลอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางทิพยา สมัครวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชราภรณ์ หมื่นวิเศษ
ครูชำนาญการ
นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
ครู
นางสาวสิรินญาพร การเกษม
ครู

ครูกลุ่มสาระศิลปะศึกษา

นางศิรานีณ์ แก้วปัตตา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา
นายรณกร อนุพันธ์
ครูชำนาญการ
นางสาวปวีณา สุวรรณศรี
ครู
นายฤทธิศร อุตรัศมี
ครูผู้ช่วย

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอาณัติ สระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นายไกรสร ดาบุตร
ครู
นายราเมศร์ ศรีภูมิสวัสดิ์
ครู(พนักงานราชการ)
นายสมบัติ พรหมชนะ
ครู(พนักงานราชการ)

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสมควร ดานะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวบังอร ศรีโยธา
ครู ชำาญการพิเศษ
นางขวัญคนึง พรมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดใจ สุทธิศรีสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิทยา วงศ์คำแก้ว
ครู
นางสาวปภาดา อาจนาฝาย
ครู
นายธราวุฒิ ลาลู่
ครู
นางสุมาลี ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู

 สถานะ: เผยแพร่ แก้ไขแก้ไขสถานะ การมองเห็น: เผยแพร่ แก้ไขแก้ไขการมองเห็น เผยแพร่บน: ก.พ. 1, 2019 @ 09:45แก้ไขแก้ไขวันที่และเวลาย้ายไปถังขยะหน้าควบคุมการสลับ:Team editor