ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธสันติธรรม